Документи

1_Единна система от показатели за организация, управление и контрол на многогодишния учебно-тренировъчен и състезателен процес по скокове на батут

2_Правила за провеждане на състезанията от държавния спортен календар и на други състезания през 2020 г.

3_Правила за условията и реда за картотекиране

4_Правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права

5_Правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти

6_Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност

7_Правила за задължително застраховане на спортистите по скокове на батут

8_Правила за осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж

9_Правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7

10_Програма за развитие на скоковете на батут в Р България 2021-2024

11_Правила за удостояване с награди и звания на спортисти, треньори и спортни деятели

12_Годишен държавен спортен календар за провеждане на състезания по скокове на батут 2023

13_Антидопингови правила

14_Насоки към състезателите от Международната федерация по гимнастика относно пандемията Covid-19